To jest archiwalna wersja strony. Nowa strona dostępna jest pod adresem: https://www.erceunescolodz.org
This is an archive version of the website. Please find new version at https://www.erceunescolodz.org
EKOROB: Ecotones for reducing diffusion pollution (EKOtony dla Redukcji zanieczyszczeń Obszarowych).

Last modified: 15 September 2011

EU Project , LIFE + Environment Policy and Governance,  LIFE08 ENV/PL/000519.
Polish coordinator:
prof. Maciej Zalewski, in charge: dr Katarzyna Izydorczyk.
Duration time: 2010-2014.

The main causes of the eutrophication of water bodies are discharge of pollution, mainly nutrients: nitrogen and phosphorus, from both point sources (e.g. sewage treatment plants) and diffuse sources. The diffuse sources of pollution are estimated today to account for 50% of the runoff of nutrient compounds from the territory of Poland; hence, reduction in the point sources of pollution, however indispensable and significant, does not suffice. The measures to be undertaken under the project concentrate on diffuse pollution mainly generated by agricultural activities. One of the tools instrumental in protecting water ecosystems from diffuse pollution is making use of the potential of ecotones.

  • The goal of the project is setting up a program of activities for reducing diffuse pollution in the basin of the Pilica River by means of cost-effective ecohydrologic methods, that will help achieve a good ecological status of water in the Sulejowski Reservoir. 
  • Another goal is preparation of a manual for optimal ecotone formation, with special attention being paid to the effectiveness of diffuse pollution removal and formation of biodiversity.
  • It is planned to construct, calibrate and optimize typologically diversified ecotones using vegetation communities that have their habitat in the Pilica River basin.

EKOROB: EKOtony dla Redukcji zanieczyszczeń OBszarowych

Głównymi przyczynami eutrofizacji akwenów wodnych jest dopływ zanieczyszczeń, zwłaszcza substancji biogennych: azotu i fosforu, zarówno ze źródeł punktowych (np. oczyszczalni ścieków) jak i ze źródeł obszarowych. Szacuje się, że obecnie 50% ładunku związków biogennych odpływających z obszaru Polski, pochodzi z obszarowych źródeł zanieczyszczeń, dlatego też redukcja zanieczyszczeń punktowych, choć nieodzowna i istotna jest niewystarczająca. Podejmowane działania w ramach projektu koncentrują się na zanieczyszczeniach obszarowych pochodzących głównie z działalności rolniczej człowieka. Jednym z narzędzi dla ochrony ekosystemów wodnych przed zanieczyszczeniami obszarowymi jest wykorzystanie potencjału ekotonowych stref buforowych.

  • Celem projektu jest opracowanie Programu Działań dotyczącego ograniczenia zanieczyszczeń obszarowych w dorzeczu Pilicy w oparciu o efektywne kosztowo metody ekohydrologii przyczyniającego się do osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego wód Zbiornika Sulejowskiego.
  • Projekt ma na celu opracowanie podręcznika kształtowania optymalnych stref ekotonowych pod kątem zwiększenia efektywności usuwania zanieczyszczeń obszarowych oraz kształtowania bioróżnorodności.
  • Planuje się skonstruowanie, kalibrację i optymalizację różnych typologicznie stref ekotonowych z wykorzystaniem zbiorowisk roślinnych występujących naturalnie w dorzeczu Pilicy.

Więcej informacji na stronie: www.ekorob.pl  European Regional Centre
for Ecohydrology
of the Polish Academy of Sciences

3, Tylna Str.,
90-364, Lodz, Poland
Phone: (+48) 42 681 70 06
Phone: (+48) 42 681 70 07
Fax: (+48) 42 681 30 69

  tworzenie stron